راهنمای کامل خطرات مواد غیرقانونی اعتیاد آور جدید برای نوجوان – دکتر کیومرثی

مواد افیونی، مخدر، صنعتی، سنتی، گل، شیشه یا هر ماده غیرقانونی که توسط سوداگران تولید، توزیع و میان نوجوانان و جوانان پخش می گردد تأثیرات مخرب غیرقابل بازگشتی روی سلول های مغز می گذارد. به همین دلیل است که فرد مصرف کننده بعد از ترک مصرف و تا آخر عمر نیازمند حضور در جلسات و استفاده از مشورت راهنمای خود و زندگی طبق اصول و برنامه انجمن معتادان گمنام است.
دکتر علی رضا کیومرثی