مطالب ارسالی توسط admin

آسیب یا تروما چیست؟

در فرایند شفای آسیب، فهم آسیب قدم اول است. اگر در حوزه سلامت روانی یا جسمی کار می کنید، درک اثرات خشونت، آزار، غفلت و دیگر رویدادهای آسیب زا بر افرادی که آن را تجربه کرده اند، کلید درمان موفق است.