روانپزشک, متخصص اعصاب و روان, ترک اعتیاد, دکتر رابرت فرنام, دکتر روبرت فرنام, دکتر فرنام

ویزیت غیرحضوری دکتر فرنام

/
ویزیت غیرحضوری دکتر فرنام با پرداخت قبلی و هماهنگی با منشی کلینیک مهرمانا
روانپزشک, متخصص اعصاب و روان, ترک اعتیاد, دکتر رابرت فرنام, دکتر روبرت فرنام, دکتر فرنام

ویزیت دکتر رابرت فرنام - 17 اسفند 98

/
دکتر رابرت فرنام ماهی یکبار در کلینیک مهرمانا پذیرایی مراجعین هستند.
روانپزشک, متخصص اعصاب و روان, ترک اعتیاد, دکتر رابرت فرنام, دکتر روبرت فرنام, دکتر فرنام

ویزیت دکتر رابرت فرنام

/
دکتر رابرت فرنام ماهی یکبار در کلینیک مهرمانا پذیرایی مراجعین هستند.
روانپزشک, متخصص اعصاب و روان, ترک اعتیاد, دکتر رابرت فرنام, دکتر روبرت فرنام, دکتر فرنام

ویزیت دکتر رابرت فرنام

/
دکتر رابرت فرنام ماهی یکبار در کلینیک مهرمانا پذیرایی مراجعین هستند.
مهرنوش, نرسی, فرزندپروری, فرزندخواندگی, سازنده, آسیب دیده, ضربه روانی, روانشناس بالینی

دومین کارگاه آموزشی بیان حقیقت فرزندخواندگی

/
دومین کارگاه آموزشی بیان حقیقت فرزندخواندگی 30 آبان 1398 در مرکز مهرمانا برگزار می شود.
مهرنوش, نرسی, فرزندپروری, فرزندخواندگی, سازنده, آسیب دیده, ضربه روانی, روانشناس بالینی

کارگاه آموزشی بیان حقیقت فرزندخواندگی

/
کارگاه آموزشی بیان حقیقت فرزندخواندگی 11 مهرماه 1398 در مرکز مهرمانا برگزار می شود.
روانپزشک, متخصص اعصاب و روان, ترک اعتیاد, دکتر رابرت فرنام, دکتر روبرت فرنام, دکتر فرنام

ویزیت دکتر رابرت فرنام

/
دکتر رابرت فرنام ماهی یکبار در کلینیک مهرمانا پذیرایی مراجعین هستند.