ملاقات با والدین زیستی

والدین زیستی, والدین اصلی

با این که فرزندخواندگی سابقه هزاران ساله دارد، اما طی پنجاه سال اخیر توجه به برقراری رابطه بین فرزندان و والدین زیستی جلب شده است. بعد از بحث و بررسی ها، سرانجام قوانینی تصویب شد که امکان دسترسی آنان به یکدیگر را فراهم می‌کرد اما موضوع چالشهای هم به همراه دارد: رویارویی با کسانی که نمی شناسیم و فاش شدن اسرار پنهان.
بر خلاف تصور اولیه، عدم رضایت از رابطه با والدین فرزند پذیر دلیل جستجوی والدین زیستی نیست؛ بلکه تعداد زیادی از فرزندخوانده ها با وجود رضایت از رابطه با والدین خود و داشتن رضایت از زندگی به جستجوی والدین زیستی شان می‌پردازند. سعی می کنم در سلسله بحثهای جدید، درباره ابعاد مختلف این مسئله صحبت کنیم.