علی رضا کیومرثی

دکتری روانشناسی بالینی

محقق و پژوهشگر حوزه اعتیاد

خانواده و زوج درمانی